Companyon  

VvE BEHEER

WAT IS EEN AKTE VAN SPLITSING

Een splitsing in appartementsrechten is het verdelen van een gebouw in zelfstandige eenheden (appartementen). Wie een appartementsrecht heeft, heeft een aandeel in een gebouw wat recht geeft op alleengebruik, evenals het recht op gebruik van gemeenschappelijke ruimtes. Het aandeel en het gebruiksrecht vormen samen het appartementsrecht. De verhoudingen, regels, rechten en plichten zijn vastgelegd in een akte van splitsing en deze is van toepassing op de leden van de VvE.

De akte van splitsing of splitsingsakte wordt door een notaris opgesteld en is het juridisch fundament bij de oprichting van een VvE. Deze akte ontvangt u bij aankoop van uw appartement. In de akte van splitsing staat omschreven wat gemeenschappelijke- en wat privé-gedeelten zijn en welk aandeel uw appartementsrecht heeft in de VvE. In de meeste gevallen is dit aandeel gebaseerd op de grootte van het appartement. Hieraan zijn gekoppeld de stemverhouding in de VvE-vergadering en het aandeel in de gemeenschappelijke kosten.

In de splitsingsakte wordt een reglement van splitsing opgenomen. Een VvE heeft statuten en deze worden in het splitsingsreglement opgenomen. Dit reglement is de grondwet van het appartementencomplex. Om het opstellen van een splitsings-reglement te vergemakkelijken en te bewerkstelligen dat de minimale eisen hierin worden opgenomen, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in 1953 een modelreglement uitgegeven. Deze is gewijzigd in februari 1973, november 1983, januari 1992 en januari 2006. Het model is het uitgangspunt.

 
Postbus 444, 2100 AK Heemstede | T (023) 544 26 62| F (023) 544 26 64| info@companyon.nl